amp template

OUR AWESOME TEAM


Current School Administration Members:
2020春季(2020 Spring)学年的中文学校校委会人员组成和分工:

Genzai Wang
(王根在)
President (校长), 负责学校全面工作,尽校长职责 (principal@csbrla.org)
Yanlin He
(何彦林)
Vice President (副校长), 负责学校全面工作,尽副校长职责
Miao Liu
(刘淼)
管理学校值班及课程安排
Yanshan Wang
(王言山)
财务管理
Feng Chen
(陈枫)
校务,网页更新和广告

Past Administration Members:

2019 Fall : 刘伟, 陈枫, 王慧, 陈孔鸿, Marie Weathersby, 刘淼,杨杨
2018-2019 : 胥可辉, 刘伟, 周承俊, 吴珊珊, 陈枫, 王慧, 朱林芳
2017-2018 : 刘伟, 黄浩升, 张永刚, 方涛, 周晨菲
2016-2017 : 黄浩升, 刘伟, 张永刚, 方涛, 谭永强
2015-2016 : Tao Qian, Tao Fang, Hong Hao, Yongqiang Tan, Jianwei Wang
2014-2015 : Lu Peng, Hong Hao, JianWei Wang, Tao Fang, Tao Qian
2013-2014 : Rongying Jin, Fangneng Huang, Weilin Zhang, Tao Qian
2012-2013 : 胡刚, 邹峻, 张霄英,叶辛 Weilin Zhang, Lan Xu
2011-2012 : 梁学斌,李仕生,任茂明,邹峻,林松,鄢本厚
2010-2011 : 武建安,吴忠,林松,梁学斌,鄢本厚,许贤武,王旭勇
2009-2010 : 程广祥,王旭勇,刘静,姜保功,龙玉刚
2008-2009 : 张仲捷,王旭勇,张秀萍,朱斌,齐磊
2006-2007 : 王言山,冯伟文,肖颖
2005-2006 : 李世康,王晋江,冯伟文
2004-2005 : 顾国祥,张东艳,牛惠珍
2003-2004 : 王林,张华,张东艳
2002-2003 : 赵光林,张华,俞刚
2001-2002 : 丁国力,俞刚,肖颖
2000-2001 : 丁焕根,徐毅川,肖颖
1999-2000 : 侯志国,吴青林,肖颖
1998-1999 : 王根在,连昆,徐学范,李维华
1997-1998 : 陆颖,陶强,沈霞,吴海东,余瑛

Work summary and plan for future

Voting for students' work competition